Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμησι…


Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμησι...Ὅταν ἔχει τὴν ἀπαιτουμένη αύτοεκτίμησι, ὅλα γύρω σου εἶναι διαφορετικά…
Δὲν φοβᾶσαι τὸ ἄγνωστο, διότι γνωρίζεις πὼς πάντα πρὸς τὸ ἄγνωστο βαδίζεις, ἔχοντας τὴν βεβαιότητα πὼς ὅσα κι ἐὰν συμβοῦν, καλὰ ἤ κακά, θὰ ἔχῃς τὴν δύναμι, τὸ σθένος καὶ τὴν θέλησι γιὰ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσῃς…
Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμησι, ἀνοίγεις μόνος σου τοὺς δρόμους καὶ οἱ ἄλλοι παρατηροῦν, παρακολουθοῦν… καὶ κάποιες φορὲς ἀκολουθοῦν ἀπὸ μακριά.
Ὅταν ὅμως δὲν ἔχῃς αὐτοεκτίμησι, τότε τὰ δεδομένα ἀλλάζουν…
Δὲν βγαίνεις στὸν δρόμο… Δὲν πορεύεσαι γιὰ κάπου καὶ ἰδίως δὲν δεσμεύεσαι γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃς τὰ ὄνειρά σου.
Μένεις ἀδρανής, παθητικός, φοβισμένος, ἄπραγος, ἀκίνητος καὶ στάσιμος…Εἶναι σὰν νὰ ἔχῃς παραδόσῃ τὰ ὄνειρά σου στὴν ἀπέραντη ἀγκαλιὰ τοῦ ΠΟΤΕ!!!
Εἶναι σὰν νὰ ἔχῃς παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν ζωή, ποὺ τάχα μου, ὑπερασπίζεσαι μὲ ὅλες σου τὶς δυνάμεις…

Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμηση, δὲν φοβᾶσαι τίποτα κι ἀκολουθεῖς τὸν δικό σου δρόμο πάντα μὲ προσήλωση καὶ πίστη στὸν ἑαυτό σου.

Νὰ ἔχουμε μίαν ὄμορφη ἡμέρα καὶ ἀκόμη ὀμορφότερη ἑβδομάδα, τόσο ὅσο ὄμορφη τὴν θέλουμε.

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Ὅταν ἔχῃς σκοπό, θὲς δὲν θές, γιὰ νὰ τὸν ἐκπληρώσῃς, πρέπει νὰ δεσμευτῇς ἀπέναντί του γιὰ νὰ τὸν ἐκπληρώσῃς…
Καὶ οὐσιαστικῶς, πρέπει νὰ πιστέψῃς στὸν ἑαυτό σου, ὅτι μπορεῖς νὰ τὰ καταφέρῃς..
Καὶ τότε, θὲς δὲν θές, ἡ αὐτοεκτίμησις εἶναι ἀναπόφευκτος…

Τελικῶς;
Μήπως ὅλα ἀπό τόν σκοπό ξεκινοῦν;
Μήπως τά πάντα χρειάζονται αὐτό τό ἀρχικόν αἴτιον;
Δῆλα δή ὅλα ξεκινοῦν ἀπό τήν αὐτογνωσία;
Δῆλα δή οἱ ἥρωες διαφέρουν ἀπό τούς κοινούς θνητούς μόνον μίαν ἀνάσα; Ἕνα τόσο δά …ΚΛΙΚ;

Φιλονόη
http://filonoi.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...