Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου…


Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...3
Ἐπειδὴ γίνεται ντόρος μεγάλος σχετικὰ μὲ τὰ Πνευματικὰ Δικαιώματα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου κι ἐπειδὴ ὑπάρχει ἄγνοια για τὸ θέμα … θὰ πρέπει να γνωρίζετε ὅτι ὁποιοσδήποτε μπορεὶ ἐλεύθερα να παίξει καὶ να ἀναπαραγάγει τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο μὲ τὸ στόμα ἢ μὲ τὰ μουσικὰ του ὄργανα.

Δηλαδὴ οἱ στίχοι καὶ ἡ μελῳδία λόγῳ παλαιότητας καὶ μόνο δεν ἔχουν πνευματικὰ δικαιώματα
Ὅμως προσοχή!
Ἂν μία μεγάλη ὀρχήστρα ἔχει ἐκτελέσει καὶ ἔχει ἠχογραφήσει τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο πρόσφατα σὲ μία ἐνορχήστρωση συγκεκριμένου δημιουργοῦ … τότε αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη ἠχογράφηση δεν μπορεὶ νὰ χρησιμοποιεῖται δωρεὰν ἀπὸ ὁποιονδήποτε. Ὑπάρχουν δηλαδὴ δικαιώματα, μικρότερα, ποὺ δεν ἀφοροὺν τὴν σύνθεση καὶ τοὺς στίχους, ἀλλὰ τὴν διασκευὴ καὶ τὴν ἐκτέλεση.
Ἀκριβῶς ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ κομμάτια κλασικῆς μουσικῆς. Μπορεὶ να ΜΗΝ λαμβάνει πνευματικὰ δικαιώματα ὁ Μότζαρτ …ἀλλὰ ἡ Κρατικὴ Ὀρχήστρα τῆς Βιέννης πχ λαμβάνει δικαιώματα ἀπό τὶς δικές της ἠχογραφήσεις.
Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...2
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συζήτησης περὶ τοῦ «ΕΘΝΙΚΟΥ» μας ΥΜΝΟΥ …ἀπὸ τὸν «ΕΘΝΙΚΟ» μας ποιητῇ … σημειῶστε τὰ παρακάτω:Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...1
Ὁ «ἐθνικός» μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμὸς:

  • -ἔναν χρόνο , πρὶν τοῦ ἀναθέσει ὁ ΜΑΣΟΝΟΣ Σπυρίδων Τρικούπης τὴν συγγραφὴ τοῦ Ἐθνικοῦ ὕμνου, ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  • -τὴν γραπτὴ τοῦ διαθήκη που ἤταν νομικὸ ἔγγραφο … ὁ «ἐθνικός» μας ποιητὴς καὶ «βαθύτατα» πατριώτης τὴν συνέταξε στα ΙΤΑΛΙΚΑ καὶ ὡς γνήσιος «Ἕλληνας» τὴν ὑπέγραψε μὲ τὸ μόνο ΝΟΜΙΚΑ ἔγκυρο καὶ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ του ὄνομά που ἤταν … DIONISIO SALAMON … τόσο «Ἕλληνας» καὶ τόσο «ἐθνικός». http://www.hebrewsurnames.com/SALAMON
  • -ἡ συγγραφὴ τοῦ «ἐθνικοῦ» ὕμνου δὲν ἤταν μία αὐθόρμητη ἐνέργεια ἀλλὰ τοῦ ἀνετέθη μὲ τὴν  μορφὴ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ …μὲ χρηματικὸ ἀντάλλαγμα προφανῶς καὶ φαινομενικὰ δεν εἶχε καὶ μεγάλη θελήσῃ να ἀσχοληθεὶ μὲ τὴν ὑπόθεση…ὁ «ἐθνικός»  μας ποιητής. Ἐκεῖνο τὸν καιρό… ὅλοι οἱ «πατριῶτες» μάχονταν ἔναντι ἀμοιβῆς.
  • -ὀτιδήποτε ἄλλο ἔγραψε , ἐκτὸς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, δεν εἶχε οὔτε ἀρχὴ , οὔτε τέλος καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἤταν ἐπιεικῶς γελοῖο. Δηλαδὴ … ὁ πολὺ προγενέστερος Σαίξπηρ θὰ χρησιμοποιοῦσε τὴν ποιήσῃ τοῦ Σολωμοὺ γιὰ προσάναμμα καὶ τίποτα περισσότερο. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Βαλαωρίτη: τὸ 1857, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Σολωμού, ἔγραφε στον Κωνσταντίνο Ἀσώπιο ὅτι  «ἐψεύσθησαν αἱ ἐλπίδες τοῦ ἔθνους» καὶ τὸ 1877 ἔγραφε στον Ῥοΐδη:  ὅτι ὁ Σολωμὸς ἄφησε πίσω τοῦ «ἕναν μόνο ὕμνον καὶ ὀλίγας ἀσυναρτήτους στροφάς».
  • -τὰ προσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ Σολωμοὺ φυλάσσονταν ἀπὸ τὴν Τεκτονικὴ Στοὰ «Ἀστὴρ τῆς Ἀνατολῆς»,  στην ὁποία ἀνῆκε καὶ ὁ Σπυρίδων Τρικούπης ἀλλὰ καὶ ὁ συνιδρυτὴς τῆς APPLE …Steve Wosniak μαζὶ μὲ τὴν γυναῖκα του.Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...5
… καὶ για τὰ πάρουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ … στην νεοϊδρυθεῖσα Ἑλλάδα .. ποῦ ἤταν ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν «Ἄγγλων» (βλέπε Rothschild) … ἡ ἐπιλογὴ τῆς σημαίας «μας» …  ἔγινε μὲ κριτήρια ἀμιγῶς «ἐθνικά» καὶ «πατριωτικά».
Ἤταν δηλαδὴ
ἡ ΓΑΛΑΖΙΑ ἐκδοχὴ τῆς σημαίας που ἔφερε ἡ πανίσχυρη EAST INDIA COMPANY δηλαδὴ ἡ «Ἀγγλική» ἑταιρεία που εἶχε στον ἔλεγχό της τὴν ὑπόδουλη Ἰνδία. Μία Γαλάζια …Ἀγγλικὴ Σημαία…μᾶς ἔδωσαν ὡς γνήσια «ἀγγλικὴ»  ἀποικία τῶν Rothschild … κι ἔναν «ἐθνικό»  ποιητῇ …Salamon … ποὺ  ἔμαθε Ἑλληνκὰ σχεδὸν μὲ τὸ ζόρι…
Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...6Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου...7


Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...