Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Πῶς σταματᾶ ἡ φοροδιαφυγή;;

Πῶς σταματᾶ ἡ φοροδιαφυγή;;Ἡ φοροδιαφυγή, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν ἔχουμε μάθει, ἐντὸς τοῦ ὑπάρχοντος πολιτικοκοινωνικοῦ συστήμαοτος, δὲν πρόκειται νὰ παύσῃ ποτέ. Κι ὅταν λέω «φοροδιαφυγή», ἐννοῶ τὴν πραγματικὴ φοροδιαφυγή, κι ὄχι τὰ «ψίχουλα», ποὺ ἴσως κάποιοι, μέσα στὴν ἀπελπισία τους ἤ καὶ τὴν μιζέρια τους, διαπράττουν.
Διότι ὁ φόρος, ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν πολιτεία, ἡ ἔννοια τοῦ κοινοῦ εἶναι κάτι ποὺ οὔτε θέλουν νὰ μάθουμε, μὰ οὔτε καὶ τοὺς ἐνδιαφέρει. Μὲ τὸν τρόμο, τὸν φόβο καὶ τὴν ἀπειλὴ διακυβερνοῦν ἐδω κι αἰῶνες, κι ἄς ἀλλάζουν τὶς ἀμφιέσεις, τὰ ὀνόματα καὶ τὰ πολιτικὰ συστήματα.

Πρέπει πρῶτοι ἀπὸ ὅλους οἱ δάσκαλοι, ἀρχικῶς, οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι καὶ οἱ φερόμενοι ὡς ἄρχοντες νὰ ἀρνοῦνται τὴν συμμετοχή τους στὴν φοροδιαφυγή, τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν ἀνομία. Ὅταν οἱ δάσκαλοι, γιὰ παράδειγμα, προωθοῦν τὴν παραπαιδεία, πρῶτοι φοροδιαφεύγουν, παρανομοῦν καὶ διαβιοῦν εἰς βάρος τοῦ συνόλου. Καὶ τὰ ὅποια τους εἰσοδήματα ΔΕΝ ἐλέγχονται μὲ καρτοῦλες καὶ τσιπάκια, ἐφ΄ ὅσον πάντα ὑπάρχουν …«παραθυράκια» ἁρπακτῆς.
Αὐτὰ τὰ πρόσωπα διδάσκουν τὰ παιδιά μας ΚΑΙ ἦθος. Ἕνα ἦθος …λειψό, σὰν τοὺς ἰδίους.
Ὅταν ὅλο τὸ ἐκπαιδευτικό τους σύστημα ἀπαιδείας ἐπικεντρώνεται στὴν ἀπάτη, στὴν ἁρπακτή, στὴν ῥεμούλα ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἔχουν τὸν ἀτιμώρητο καὶ τὸν ἀκαταδίωκτο ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἀπατεῶνες, οἱ φονιάδες καὶ οἱ ἀνώμαλοι, εἶναι δεδομένον πὼς ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, θὰ ἐξαπατήσουμε τοὺς ἀπατεῶνες μόνον γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε.

Ὅταν ὁ κρατικὸς ὑπάλληλος (ὑπάλληλος ἐφορίας, δικαστικὸς ὑπάλληλος, ὑπάλληλος ὑπουργείου, ἰατρός, νοσηλευτής, ἀκόμη καὶ …νεκροθάπτης) λαμβάνῃ τὸ κάτι τίς του, ὡς …διάφορον, γιὰ τὶς πληρωμένες ἤδη (ἄρα καὶ ὑποχρεωτικές) ὑπηρεσίες ποὺ πρέπει νὰ παράσχῃ, παρανομεῖ εἰς βάρος ὅλων μας καὶ ἐπὶ πλέον μᾶς ἐπιβεβαιώνει πὼς ὅταν κάποιος εἶναι τομάρι καὶ ἀπατεὼν δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς κουνᾷ τὸ δάκτυλο καὶ νὰ μᾶς διδάσκῃ …ἦθος.
Διότι ΚΑΙ οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι, συνήθως μὲ τὶς πράξεις τους, ἀλλὰ ὄχι μόνον, ποιοῦν ἤ καταστρέφουν τὸ ἦθος.
Κι ἐὰν δὲν τὸ κάνουν ἄμεσα, σαφῶς τὸ κάνουν ἔμμεσα. Μᾶς διδάσκουν διὰ τοῦ …παραδείγματός τους.

Ὅταν ὁ φερόμενος ὡς πολιτειακὸς ἄρχων, ποὺ στὸ μεταξὺ ἔχει «γδύσει» μὲ ὅλους τοὺς τρόπους συμπολῖτες του, εἶτε μὲ φοροαποφυγή, εἶτε μὲ ἀπάτες, εἶτε μὲ τοκογλυφίες, εἶτε μὲ ἁρπαγή, εἶτε μὲ φακελλάκια, ἔρχεται νὰ μᾶς μιλήσῃ γιὰ φορολογικὴ συνείδησιν, εἶναι γιὰ νὰ τὸν παίρνουμε μὲ τὶς …πέτρες!!!
Καὶ εἶναι ὁ δήμαρχος, ὁ βουλευτής, ὁ νομάρχης, ὁ διευθυντὴς μίας δημοσίου ἐπιχειρήσεως…
Εἶναι παντοῦ καὶ πάντα οἱ ἴδιες καρικατοῦρες, ποὺ πρῶτα διασφαλίζουν τὸ μέλλον ὅλων τῶν γενεῶν τους καὶ μετὰ μᾶς κάνουν ἠθικὰ κηρύγματα.
Καὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ νομομαγειρεύουν μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ ἐξακολουθῇ ὁ φοροδιαφυγή, τὸ πλιάτσικο καὶ ἡ ἀνομία.

Ἡ φοροδιαφυγὴ μὲ αὐτὸ τὸ πολιτειακὸ σύστημα, μὲ αὐτοὺς τοὺς διαχειριστές του καὶ μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα ἀπαιδείας ἁπλῶς θὰ ἐξακολουθῆ, δίχως πιθανότητες περιορισμοῦ της.
Οἱ μόνοι, ποὺ ἀπὸ φόβο ἴσως, θὰ παύσουν νὰ φοροδιαφεύγουν, εἶναι οἱ πολῖτες, ποὺ τροφοδοτοῦν μὲ τὸ αἷμα τους ὅλον αὐτὸν τὸν μηχανισμό.

Καί πῶς θά παύση αὐτό τό κακό;;
Πῶς θά ἀπαλλαγοῦμε ἐπί τέλους ἀπό τίς βδέλλες καί τήν σαπίλα;
Πῶς θά καταφέρουμε νά ξεφύγουμε ἀπό αὐτά πού ἄλλοι μᾶς ἐπιβάλλουν, δίχως νά μποροῦμε νά ἐπέμβουμε καί νά τά ἀλλάξουμε;

Ἕνας τρόπος ὑπάρχει… Κι αὐτὸς ὁ τρόπος λέγεται γκρέμισμα τῶν πάντων, ἰδοπέδωσίς τους καὶ ἐπαναδόμησίς τους σὲ νέες βάσεις, ὑγιεῖς καὶ ἠθικές.
Μὰ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτό, γιὰ νὰ θεωρήσουμε ὅλοι μας ὑποχρέωσίν μας καὶ δικαίωμά μας τὴν εἰσφορὰ σὲ φόρους, τὸ σύστημα τῆς ἀδικίας καὶ τῆς ἀνομίας πρέπει νὰ τελειώσῃ. Ὁποιοδήποτε ἴχνος του θὰ μᾶς δηλητηριάση κάθε νέα προσπάθεια.

Ὅλα, μὰ ὅλα, πρέπει νὰ ἀναγεννηθοῦν.
Καὶ θὰ ἀναγεννηθοῦν…

Φιλονόη.

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...