Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

Πῶς ψωνίζουμε;

Ὅταν πηγαίνετε στὸ super market πάντα νὰ κυττᾶτε στὰ χαμηλὰ ῥάφια.

Ὅπως ξέρετε, βάσει μελετῶν, τὸ μάτι συνήθως πέφτει στὸ ὕψος τοῦ ὁρίζοντος. Δηλαδὴ ὑπάρχουν ῥάφια ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ προσέξῃς.
Σὲ αὐτὰ λοιπὸν τοποθετοῦν τὰ προϊόντα τῶν ξένων ἐταιρειῶν, ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ πληρώσουν πολὺ περισσότερα χρήματα γιὰ νὰ «καπαρώσουν» αὐτὰ τὰ συγκεκριμένα ῥάφια.

Τὰ ἑλληνικὰ καὶ κυρίως αὐτὰ τῶν μικρῶν παραγωγικῶν μονάδων, ποὺ εἶναι καὶ πολὺ ποιοτικότερα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ πληρώσουν γιὰ τόσο ἀκριβὴ τοποθέτηση (προβολή), τὰ βρίσκεις συνήθως στὰ δύο χαμηλότερα ῤάφια.
Αὐτὰ νὰ κυττᾷς καὶ νὰ προσέχῃς πάντα.

Γιατὶ δὲν εἶσαι ζῷον νὰ πέφτῃς στὴν φάκα τους.
Γιατὶ δὲν εἶσαι ζῷον νὰ σοῦ κατευθύνουν τὸ βλέμμα.
Γιατὶ δὲν εἶσαι ζῷον νὰ σὲ βάζουν νὰ προσέχῃς ὅ,τι αὐτοὶ θέλουν.
Γιατὶ δὲν εἶσαι ζῷον γιὰ νὰ σὲ κάνουν νὰ ἀγοράζῃς τὰ προϊόντα τους.
Καὶ τέλος,
Γιατὶ δὲν εἶσαι ζῷον νὰ ἀγοράζῃς τὰ ἀκριβότερα καὶ κατώτερα ποιοτικῶς ξένα προϊόντα εἰς βάρος τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας σου καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τῆς οἰκογενείας σου.

Σουραβλᾶ Εὐστρατία
http://filonoi.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...