Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ


ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

« Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν για την ανεξαρτησία της Ελλάδος, την ακαιραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμε την πλέον αυστηράν ουδετερότητα ίσην προς όλους , η Ιταλία μή αναγνωρίζουσα, εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμεον την 3ην πρωϊνην , την παραδοσιν τμημάτων του εθνικού μας εδάφους, κατα την ιδίαν αυτής βούλησιν και μου ανακοίνωσε ότι ως προς την κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωϊνην.
Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' ευατό και τον τρόπον με τον οποίο γίνεταιτούτο ως κύρηξιν πολέμου της Ιταλίας κατα της Ελλάδος.
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξασφάλισαν οι προπάτορές μας.
Ολο το Έθνος ας εγερθεί σύσωμον. Αγωνισθείτε δια την Πατρίδαν, τας γυναίκας και τα παιδία σας και τας ιεράς μας παραδόσεις »
« ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ »

Τοιουτοτρόπως αυτολεξεί ο Εθνικός Κυβερνήτης, ο δικτάτορας ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ γνωστοποίησε στον Ελληνικό λαό , τον τρόπον με τον οποίο απήντησε στον Ιταλό Πρέσβυ και κάλεσε το Εθνος στα "όπλα"

Το "ΟΧΙ" του ΔΙΚΤΆΤΟΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ , υλοποίησε ο Ελληνικός Λαός στου Βουνα της Βορείου Ηπείρου και έγραψε το ΕΠΟΣ του 1940

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...